Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

Σχετικά με τους όρους χρήσης και τα πνευματικά δικαιώματα του δικτυακού τόπου Effiephotocollection.com

Αυτός ο δικτυακός τόπος ανήκει στην Effiephotocollection.com, η οποία έχει την ευθύνη και τα δικαιώματα λειτουργίας του. Όλες οι φωτογραφίες και το σχετικό πληροφοριακό υλικό ανήκουν στην Εταιρεία και τους φωτογράφους της.

Παρακαλώ πριν από οποιαδήποτε χρήση, διαβάστε τους κατωτέρω όρους, οι οποίοι απευθύνονται σε όλους τους επισκέπτες - χρήστες, πριν τους αποδεχτείτε σαν προϋπόθεση χρήσης των φωτογραφιών. Η χρήση του δικτυακού τόπου, συνιστά τεκμήριο ότι ο επισκέπτης / χρήστης έχει αναγνώσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης

Αντιγραφή – προμήθεια φωτογραφιών από τον διαδικτυακό μας τόπο

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση, εκτύπωση ή η με οποιονδήποτε άλλον τρόπο αναπαραγωγή των φωτογραφιών, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.

Η άδεια χρήσεως των φωτογραφιών δίδεται αυτοδικαίως μετά την καταβολή της σχετικής αμοιβής που προβλέπεται σε κάθε περίπτωση. Όλες οι αποστολές φωτογραφιών υπόκεινται στους όρους της παρούσης.

 Περί Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Η Effiephotocollection.com παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει και μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλουν για την χρήση των υπηρεσιών αυτών. Η Effiephotocollection.com δεν ευθύνεται για την ποιότητα των αγαθών που αποκτώνται μέσω των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου και η συναλλαγή δεσμεύει αποκλειστικά τον επισκέπτη / χρήστη και την εταιρεία παροχής αγαθών ή υπηρεσιών. Συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εμπλακεί η Εταιρεία μας σε σχετική δικαστική διαφορά που προκύπτει από την συναλλαγή αυτή.

 Χρήση υλικού

Δια της παρούσης αναγνωρίζετε ότι οι φωτογραφίες αποτελούν περιουσία μας, οπότε και απαγορεύεται να δημιουργήσετε, αποθηκεύσετε ή αποστείλετε φωτογραφίες χωρίς την ρητή άδειά μας ή να χρησιμοποιήσετε τις φωτογραφίες για μη εκ των προτέρων συμφωνημένη χρήση.

 Περιορισμός ευθύνης της Effiephotocollection.com

H Effiephotocollection.com καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον δικτυακό της τόπο να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία όμως περίπτωση η Effiephotocollection.com δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται κατά συνέπεια (ούτε καν από αμέλεια) για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη, από την χρήση του δικτυακού της τόπου. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Effiephotocollection.com δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού τόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με την γνώση των όρων του παρόντος.

Τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στον μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με τον νόμο, η Effiephotocollection.com αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Η Effiephotocollection.com δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

Επίσης δεν εγγυoύμεθα ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές "servers" μέσω των οποίων αυτά τίθενται στην διάθεσή σας, θα σας παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Η Effiephotocollection.com δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων και υπηρεσιών.

Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία περίπτωση η Effiephotocollection.com.

 Κατάσταση ψηφιακών αρχείων και εκτυπώσεων

Αν επιλέξετε αποστολή των φωτογραφιών ή την αποστολή σε Album ή και άλλη μορφή, ή αποκτήσετε δικαίωμα να τις «κατεβάσετε», θα θεωρήσουμε ότι οι φωτογραφίες που σας αποστείλαμε ταχυδρομικώς ή σε album είναι αυτές που επιλέξατε από το website και παραλήφθηκαν σε καλή και εύχρηστη κατάσταση εκτός εάν μας ενημερώσετε άλλως μέσα σε 2 εργάσιμες μέρες .

 Δικαιώματα αναπαραγωγής

Τα δικαιώματα αναπαραγωγής των φωτογραφιών ρυθμίζονται από την παρούσα και περιορίζονται αυστηρά στην συμφωνημένη χρήση και χρόνο ή τόπο χρήσης για τα οποία σας παρείχαμε την άδειά μας.

Αν δεν ορίζεται άλλως από ειδικότερη συμφωνία οι φωτογραφίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μία φορά σε μία έκδοση, παρουσίαση ή ιστοσελίδα σε συγκεκριμένο μέγεθος και με κείμενο (εφ’ όσον υπάρχει) στην γλώσσα ή γλώσσες που συμφωνήθηκαν. Η αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσον μέρους ή όλου, οποιασδήποτε φωτογραφίας απαγορεύεται αυστηρά χωρίς την ρητή μας άδεια. Πρέπει να μας ενημερώνετε για το πότε και πώς σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε μια φωτογραφία. Εμείς θα αποφασίσουμε αν θα σας παρέχουμε την άδεια και με ποιους εκάστοτε όρους.

 Δικαιώματα Πνευματικής ιδιοκτησίας

Οι φωτογραφίες μας προστατεύονται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα στις φωτογραφίες ανήκουν στους δημιουργούς και παρέχονται από την Effiephotocollection.com. Για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων πρέπει κάθε αναπαραγωγή να συνοδεύεται από την κατωτέρω μορφή:

  • Εάν γίνει χρήση της φωτογραφίας σε έντυπο πρέπει να εμφανίζεται το όνομα «του δημιουργού/ Effiephotocollection.com» μέσα στην φωτογραφία. 
  • Εφ’ όσον η χρήση δεν είναι έντυπη πρέπει να αναφέρετε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Οι εικόνες απαγορεύεται να αλλοιωθούν, κακομεταχειρισθούν, να τους γίνουν προσθήκες ή να διαγραφεί μέρος αυτών, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή μας.

Πρέπει να μας παρέχεται αντίγραφο της έκδοσης όπου εμφανίζεται η φωτογραφία.

 Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσεως φωτογραφιών και περιεχομένου της Effiephotocollection.com, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς τον νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Effiephotocollection.com και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών της και δεν δεσμεύει παρά μόνον αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτήν. 

Πνευματική ιδιοκτησία, με επιφύλαξη παντός δικαιώματος © 2022 Effiephotocollection.com